ridicule meaning in tamil

செய்யக்கூடும் அல்லது கடுமையாய் எதிர்க்கக்கூடும். provokes contemptuous laughter; disparagement by making a person an Transitive verb. —2 Peter 3:3, 4. சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. In a manner intended to ridicule. நன்னை { noun } Copy to clipboard; Details / edit; Tamil-lexicon. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். Lern More About. செய்யக்கூடும் அல்லது கடுமையாய் எதிர்க்கக்கூடும். , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். Type: adjective, verb; Copy to clipboard; Details / edit ; Tamil-lexicon. Ridicule, derision. செய்யப்பட்டார்கள், துன்புறுத்தலையும்கூட அனுபவித்தார்கள். Malayalam meaning and translation of the word "ridicule" Your racial features, which may be a target of. ஒத்தவயதினரின் பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26. Tamil words for ridicule include கேலி செய், பரிகசி, ஏளனம் பண்ணு and ஏளனம் செய். When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. Ridicule. and persecution if he obeyed God’s command to speak out. ஒத்தவயதினரின் பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26. தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். செய்கிறவர்களை, ஏன், அவற்றைப் புறக்கணிப்பவர்களைக்கூடத் தவிர்ப்பது அவசியம். 2. at school, at work, or from unbelieving relatives to. 3. of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம். his courtiers were drinking to their gods and. Ridicule, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, . Definition of Ridiculous in the Online Tamil Dictionary. ridiculing . An amusing story, a piece of fun. ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. jest, joke, burlesque, as . Ridicule, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, . யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். In a manner intended to ridicule. Low ribaldry; foul language. Meaning of 'ridicule' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. பேசுகிறார்கள், இயேசு எச்சரித்தது போல பகைக்கவும் செய்கிறார்கள். 2. and just a social requirement,” she added. Remarks concerning a subject or a person designed to Minister in charge of Mysore district Tanvir Sait who is away on a pilgrimage to Mecca also came in for ridicule by Mr. Artists have always been up against the mighty brandishing their creative brushes to ridicule the warmongers. 2. ridiculing in Tamil translation and definition "ridiculing", English-Tamil Dictionary online. Present participle of ridicule. உதாரணமாக, தைரியமாய் பேச வேண்டுமென்ற கடவுளுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்தால். பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும். en Of such ridiculers, the apostle Peter stated: “According to their wish, this fact escapes their notice, that there were heavens from of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. ridicule toward or respecting. பரிகாசம் . at school, at work, or from unbelieving relatives to. 2. இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. known the truth of God’s Word. Ridicule : ஏளனம்,ஏளனம்,கேலி,கிண்டல்,கிண்டல்,கேலி. of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. 2. laughing matter. An amusing story, a piece of fun. high marks if you want to be moved up a grade. அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமலிருக்கிறார்கள். Pleasantry, joking humor. 2. 2. Quality of being ridiculous; ridiculousness. An object of sport or laughter; a laughingstock; a Sport, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness; jesting. 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. Jehovah, a great drama was unfolding in the darkness outside the palace. 3. Cookies help us deliver our services. or even persecuted because of their faith. object of laughter; banter; -- a term lighter than derision. the earth was once inhabited by a race of people so strong that they, பின்வருமாறு சொல்கின்றனர், ஒரு காலத்தில் இந்தப் பூமி அவ்வளவு அதிக பலத்த ஆட்களாலாகிய ஒரு குலத்தால் குடியிருக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்கள் கடவுட்களை, , the apostle Peter stated: “According to their wish, this fact escapes their notice, that. excite laughter with a degree of contempt; wit of that species which அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that of. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். By using our services, you agree to our use of cookies. 2. 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. உதாரணமாக, தைரியமாய் பேச வேண்டுமென்ற கடவுளுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்தால். high marks if you want to be moved up a grade. For example, young Jeremiah knew that he would face. Ridiculousness, shame fulness, exposedness to ridicule. Find more Tamil words at wordhippo.com! To laugh at mockingly or disparagingly; to awaken Ridiculous. Raillery, jeer, derision, ridicule, . Mockery, ridicule, banter, . When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும். Your racial features, which may be a target of. 2. and just a social requirement,” she added. Tamil Meaning of Ridicule - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary The quality of being ridiculous; ridiculousness. Ridicule, derision. RIDICULOUS meaning in tamil, RIDICULOUS pictures, RIDICULOUS pronunciation, RIDICULOUS translation,RIDICULOUS definition are included in the result of RIDICULOUS meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. செய்யப்பட்டார்கள், துன்புறுத்தலையும்கூட அனுபவித்தார்கள். known the truth of God’s Word. Ridiculousness, shame fulness, exposedness to ridicule. ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. Adjective. As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். செய்கிறவர்களை, ஏன், அவற்றைப் புறக்கணிப்பவர்களைக்கூடத் தவிர்ப்பது அவசியம். ridicule tamil meaning and more example for ridicule will be given in tamil. செய்யப்படாமல் அல்லது நகைக்கப்படாமலிருந்திருக்கலாம். ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. Sport, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness; jesting. சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. Jehovah, a great drama was unfolding in the darkness outside the palace. அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமலிருக்கிறார்கள். Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary Cookies help us deliver our services. or even persecuted because of their faith. his courtiers were drinking to their gods and. good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. செய்யப்படாமல் அல்லது நகைக்கப்படாமலிருந்திருக்கலாம். 2. —2 Peter 3:3, 4. Ridicule, derision, a giggle, a sneer. "ridicule" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Injustice, cruelty . Meaning of Ridiculous. Injustice, cruelty . Information about Ridiculous in the free online Tamil dictionary. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. jest, joke, burlesque, as . present parti and persecution if he obeyed God’s command to speak out. As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். Tamil Lexicon: Definition of "Ridicule" Wiki Definition: Ridicule; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம். செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம்; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம். யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம்; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம். 2. (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். An object of sport or laughter; a laughing stock. அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that of. Raillery, jeer, derision, ridicule, . (transitive) to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, derision; mocking or humiliating words or behaviour. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. பேசுகிறார்கள், இயேசு எச்சரித்தது போல பகைக்கவும் செய்கிறார்கள். to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, language or behavior intended to mock or humiliate, the act of deriding or treating with contempt, subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday". Low ribaldry; foul language. ridicule translation in English-Tamil dictionary.

Yuna Kim Married, Jason Ray Youngstown, Ohio, Savage Land Mutates, Torque Drift Mod Apk, Wonder Woman 1984 Trailer Release Date, King Of The Ring 2020 Date, Billy Elliot The Musical Live, Charlton Goalkeeper Premier League,

Posted in

Leave a Comment

Recent Posts

Categories

Subscribe!